Viksu Kuopio -ohjelma vuosille 2024–2035 on hyväksytty

Puita ja sininen taivas.

Kuopio on saanut uuden ilmasto- ja resurssiviisausohjelman eli Viksu Kuopio -ohjelman vuosille 2024–2035. Ohjelma näyttää suuntaviivat hiilineutraalin ja ilmastoturvallisen kaupungin toteuttamiselle sekä kestävän hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiselle. Kaupunginvaltuuston hyväksymä (10.6.2024) Viksu Kuopio -ohjelma ohjaa sekä kaupungin omaa että sen omistamien yhtiöiden toimintaa.

Viksu Kuopio -ohjelma toteuttaa kaupungin strategiaa: tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja kiertotalouden edelläkävijäkaupunki. Viksu Kuopio -ohjelmalla toteutetaan myös kaupungin sitoumuksia FISU-edelläkävijäkuntien verkostossa (Finnish Sustainable Communities). Ohjelmassa on huomioitu lisäksi niin EU-tasoiset, valtakunnalliset kuin alueellisetkin ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet.

Viksu Kuopio -ohjelman päätavoitteet ovat seuraavat:

  • Ei päästöjä 2050: Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
  • Ei jätettä 2050: Kotitalousjätteen määrä vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason vuoteen 2030 mennessä.
  • Ei ylikulutusta 2050: Kulutusperäisen hiilijalanjäljen puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Päätavoitteiden lisäksi ohjelma sisältää tavoitteita, mittareita ja toimenpiteitä eri toimialoille ja sektoreille. Tavoitteet ja toimenpiteet on jaoteltu viiteen eri teemakokonaisuuteen, joita ovat:

  • Hiilineutraali ilmastoturvallinen kaupunki
  • Mutkatonta viisasta liikkumista koko Kuopiossa
  • Viksua elämää monimuotoisessa elinympäristössä
  • Kiertotaloudella luonnonvarojen kestävää käyttöä ja elinvoimaa
  • Puhdasta energiaa ja älykkäitä ratkaisuja

Tavoitteille ja toimenpidekokonaisuuksille on nimetty vastuutahot. Lisäksi toteutusta tehdään muiden ohjelmien ja sitoumusten kautta, jotka on erikseen tuotu esille ohjelmassa.

Kuntalaiset ja sidosryhmät vahvasti mukana ohjelman valmistelussa

Ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelussa osallistettiin laajasti asukkaita, sidosryhmiä ja toimielinten edustajia. Sidosryhmille ja luottamushenkilöille järjestettiin tulevaisuustyöpajat, minkä lisäksi ohjelman sisältöä on työstetty yli 40 sidosryhmätapaamisessa.

Asukkaille toteutettiin kysely, johon saatiin noin 1000 vastausta. Ohjelman sisällössä on huomioitu asukaskyselyn vastauksissa korostuneet teemat ja toimet. Asukaskyselyn tuloksia hyödynnetään jatkossa vielä tarkemmalla analyysillä eri ikä- ja kohderyhmistä. Tätä aineistoa tullaan hyödyntämään ohjelman toimeenpanossa ja viestinnässä.

Tutustu uuteen Viksu Kuopio -ohjelmaan

Ohjelma näyttää suuntaviivat hiilineutraalin ja ilmastoturvallisen kaupungin toteuttamiselle sekä kestävän hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiselle.

Viksu Kuopio -ohjelma