Hankkeet

Monen ihmisen kädet yhdessä ilmassa kesäisenä päivänä.

Savilahden suunnitelmia ja ratkaisuja on viety eteenpäin useissa EU-rahoitteisissa kehityshankkeissa. Hankkeiden avulla pyritään ylittämään kaupunkisuunnittelun tavanomaisia rajoja ja tuomaan innovatiivisuus-, kestävyys-, vähähiilisyys- ja kiertotalousnäkökulmia vahvemmin mukaan Savilahden rakentamiseen.

Datajalostamo

1.1.2020–30.6.2022
Datajalostamo-hankkeen päämääränä oli digitalisaation mahdollisuuksien ja eri lähteistä saatavan datan tehokkaampi hyödyntäminen päätöksenteon ja kaupunkilaisten arkivalintojen tukena, kuten vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämisessä sekä uuden yritys- ja TKI-toiminnan mahdollistamisessa.

Hankkeen toimenpiteillä kehitettiin ja otettiin käyttöön uudenlainen, monialainen ja vähähiilisyyttä, resurssiviisautta sekä kiertotaloutta edistävä älykaupunkialusta (Datajalostamo). Sen avulla voidaan kerätä, jalostaa, analysoida, visualisoida ja jakaa dataa mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi sen päällä voidaan testata ja ottaa käyttöön uusia älyratkaisuja avaten siten uusia liiketoiminta-, tutkimus- ja opiskelumahdollisuuksia.

Hankkeessa selvitettiin ensimmäisten alustan päällä toteutettavien älyratkaisujen toteuttamismahdollisuuksia Savilahden kehittämisen yhteydessä seuraavilla osa-alueilla:

 • Energiaverkot ja uusiutuva energia
 • Vesihuolto
 • Kierrätys
 • Pysäköinninhallinta
 • Liikenteenohjaus

Lisäksi mahdollistettiin toisissa hankkeissa kerätyn datan varastointi ja analysointi alustalla, huomioitiin nykyiset kehitystrendit sekä mahdollistettiin Datajalostamon ketterä jatkokehittäminen ja uusien älyratkaisujen käyttöönotto.

Datajalostamo

KÄLLI – Kuopion älykäs liikenneinfra

1.1.2020–31.3.2022
Kuopion älykäs liikenneinfra -hankkeen tavoitteena oli parantaa liikenteen ja pysäköinnin sujuvuutta, joukkoliikenteen käyttöastetta ja siten vähentää päästöjä ja energiankulutusta Kuopion alueella. Hanke jakautui kahteen pääosaan: investointihankkeeseen ja selvitystyöhankkeeseen. Näihin osioihin sisältyivät seuraavat osakokonaisuudet:

 • Joukkoliikennettä tukeva infrastruktuuri
 • Adaptiivinen liikennevalojärjestelmä
 • Älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä
 • Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen
 • Autonomiset bussit -selvitys
 • Liikenteen mittaus-, ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmä
 • Bussien matkustajamäärien mittaaminen

Kuopion älykäs liikenneinfra -hankkeen toteutti Kuopion kaupunki.

Kuopion älykäs liikenneinfra-hanke

Savilahden logististen yhteyksien parantaminen

1.1.2020–31.12.2022
Hankkeen tavoitteena oli ratkaista Savilahden alueen logistinen pullonkaulatekijä ja parantaa alueen yritysten sekä koko alueen kilpailukykyä ja liikenteellistä saavutettavuutta.

Nykyiset kaksi moottoritieliittymää pohjoisen ja etelän suunnassa ovat tehtyjen selvitysten mukaan riittämättömät. Investoinnilla toteutettiin uusi liikenneyhteys Valtatie 5:ltä Savilahden alueelle. Sen tavoitteena oli parantaa voimakkaasti kasvavan ja kehittyvän alueen kokonaistoimivuutta, logistisia yhteyksiä ja tehokkuutta sekä vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja saavutettavuutta. Lisäksi uusi liikenneyhteys tuli tukemaan uusien yritysalueiden syntymistä ja edelleen kehittymistä sekä yritysten henkilöstön saatavuutta.

Savilahden smarteimmat ratkaisut – SmaRa

1.12.2016–30.11.2019
SmaRa – Savilahden smarteimmat ratkaisut -hankkeessa pyrittiin ylittämään perinteisiä kaupunkisuunnittelun rajoja Savilahden kaupunginosaa suunniteltaessa ja rakennettaessa. Hankkeessa etsittiin vähähiilisyyttä edistäviä, innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja, jotka on mahdollista toteuttaa Savilahdessa alueen rakentuessa.

Hanke toteutettiin laajassa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa parhaita ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja hakien. Projekti jakautui kahdeksaan osa-alueeseen eli Smart-kaistaan:

 1. Väestönsuojelu- ja kalliotilaratkaisut
 2. Elinkaariviisaat infrastruktuuriratkaisut
 3. Liikkumisen ja pysäköinnin ratkaisut
 4. Vähähiiliset energiaratkaisut
 5. Informaatioalustaratkaisut
 6. Jätehuoltoratkaisut
 7. Muotoilu- ym. ihmisten hyvinvointia ja alueen viihtyisyyttä edistävät ratkaisut
 8. Asumisen ja toiminnan uusien muotojen ratkaisut

SmaRa-hankkeen loppuraportti (video)

Savilahden vähähiilinen energiamalli – SaVE

1.1.–31.12.2016
Tavoitteena on tehdä Savilahdesta vähähiilinen ja energiatehokas toiminta-alue. Savilahden alueen toimijat toteuttivat vuoden mittaisen Savilahden vähähiilinen energiamalli – SaVE -yhteishankkeen vuonna 2016.

SaVE-hankkeen tavoitteena oli selvittää vähäpäästöisten energiantuotantomuotojen, kuten aurinko- ja geoenergian käyttömahdollisuuksia sekä älykkään rakennusautomaation hyödyntämistä alueella.

Vuoden aikana järjestettiin avoimia tapahtumia, jotka liittyivät energiatehokkuuteen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

SaVE-hankkeen loppuraportti (pdf)

Kiertotalous ja resurssiviisaus Pohjois-Savossa – KierRe

1.10.2016–30.9.2019
KierRe-hankkeen tavoitteena oli tuoda resurssiviisaus osaksi kuntienpäätöksentekoa ja toimintaa, kokeilla uusia toimintamalleja ja edistää kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttamista kunnissa.

Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat kokonaisuuksia, joiden edistämisessä kaikilla toimialoilla on oma roolinsa. Hanke yhdisti poikkihallinnollisia toimijoita sekä sidosryhmiä ja hankkeen myötävaikutuksesta useat eri yksiköt ryhtyivät miettimään, miten kiertotalous ja resurssiviisaus voidaan huomioida omassa toiminnassa ja palveluissa. Hankkeen kautta kunnissa tunnistettiin entistä paremmin se, mitä kiertotalous, resurssiviisaus tai ilmastotyö voivat olla ja mitä hyötyä ne voivat tuoda.

Hankkeen aikana toteutettiin vuosittain useita eri kampanjoita ja tapahtumia yhteistyössä toisten hankkeiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen toteuttivat yhdessä Kuopion kaupunki, Varkauden Navitas Kehitys Oy, Iisalmen kaupunki ja Pohjois-Savon ProAgria sekä ajalla 2018–2019 lisäksi Siilinjärven ja Joroisten kunnat.

KierRe-hankkeen tiivistelmä (pdf)

Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanke – ViLi

3.10.2016–30.9.2019
Kuopion seudun viisaan liikkumisen palvelujen kehittämiseksi Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon ELY-keskus laativat toteuttamisohjelman yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja yritysten kanssa. Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanke toteutti ohjelman tavoitteita vuosien 20162019 aikana.

Hanke jakaantui viiteen osakokonaisuuteen:

 1. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja pysäköinnin asiakaslähtöinen informaatio
 2. Älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä
 3. Liikkuminen palveluna (MaaS), uudet maksutavat, app-sovellukset
 4. Viisaan liikkumisen toimintamallin kehittäminen opiskelijoille, yrityksille ja yritysten työntekijöille
 5. Viisaan liikkumisen graafisen ilmeen kehittäminen

Hankkeen tavoitteena oli helposti saatavissa olevan tiedon sekä uusien helppokäyttöisten palveluiden avulla lisätä viisaiden liikkumismuotojen käyttöä Kuopion alueella, ja näin vähentää liikenteestä ja liikkumisesta aiheutuvia päästöjä ja energiankulutusta.

Viisaan liikkumisen hanke