Osayleiskaava

Savilahdessa yhdistyvät vahvat Kuopion kaupungin ominaisnaispiirteet eli vesistön läheisyys ja ympäristö. Savilahdessa kytkeytyvät vahvasti toisiinsa asuminen, työpaikat, palvelut ja opiskelu yhdessä monipuolisen ja viihtyisän ympäristön kanssa. Savilahti vastaa tulevaisuuden haasteisiin tarjoten vahvan ja kilpailukykyisen kaupunkirakenteen kehittämiskohteen.

Alueelle laaditun osayleiskaavatyön yhtenä lähtökohtana voidaan pitää uuden ekologisten näkökulmien huomioimista. Tämän vision saavuttamiseksi kaavassa ja jatkosuunnittelussa voidaan erityisesti painottaa kaupunkirakenteen tiiviyttä, julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen sekä jalankulkualueiden toimintaedellytyksiä, uusiutuvien energialähteiden käyttöä, kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmien ekologisuutta, veden säästö- ja kierrätysmahdollisuuksia, rakennusten sijoittelun ja rakennusmateriaalien ekologista merkitystä ja jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia.

Osayleiskaavassa sijoitetaan nykyisten toimintojen lisäksi sekä asumista että työpaikka-alueita siten, että uusille asuntokortteleille arvioidaan sijoittuvan enimmillään noin 6000 asukasta ja uusille työpaikkakortteleille noin 4000 työpaikkaa. Julkisten palvelujen osalta varaudutaan tukeutumaan pääasiassa keskustan ja viereisten lähiöiden palveluverkostoon. Nämä tavoitteet täsmentyvät tarkemman jatkosuunnittelun myötä.

Savilahden osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi 21.3.2017.