Kysymykset & vastaukset

Kilpailuun liittyviä kysymyksiä voit lähettää sähköpostitse annika.korhonen(at)kuopio.fi. Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivulla.

Huomioitavaa!

Aikataulu: Poikkeustilanteen takia kilpailun ennakkohyväksynnän hakemiselle on myönnetty jatkoaikaa 3.4.2020 saakka. Kilpailun aikataulu säilyy ennallaan muilta osin.

Aineiston päivitys: Päivitetyt liitteet näkyvät kilpailusivustolla vahvennettuina ja päivityksen päivämäärä on kirjattu liitteen perään. Kaikki kilpailumateriaaleihin tehdyt muutokset on kirjattu kilpailuohjelman ensimmäiselle sivulle. Kilpailuohjelmassa viimeisimmät muutokset on esitetty kursivoituina.

ARA-kohteen voi ARA:lta saadun tiedon mukaan toteuttaa neuvottelumenettelyllä Savilahdessa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) suosittelee, että Savilahden kilpailuun osallistuvat tahot ottavat mukaan kilpailuehdotusta tekevään ryhmään myös ARA-kelpoisen yhteisön, kuten esimerkiksi kunnallisen vuokrataloyhtiön. Tontinluovutusten tapahtuessa laadullisena arkkitehtuurikilpailuna, ARA hyväksyy näille kaupungin luovuttamille tonteille ARA-hankkeiden toteuttamisen neuvottelumenettelynä. Julkisten hankintayksiköiden, kuten kunnalliset vuokrataloyhtiöt ovat, on otettava kuitenkin huomioon hankintalain vaatimukset.

---

Kysymys: Kilpailusivustolla mainitaan ilmoittautumisesta kisaan 3.4 mennessä, niin miten tässä tulisi menetellä? Onko jokin tietty kaava, miten halutaan menetellä?

Vastaus: Kilpailuohjelmassa mainitaan, että mahdolliset ennakkohyväksyntää koskevat pyynnöt tulee toimittaa 3.4.2020 mennessä. Ennakkohyväksyntä ei ole pakollinen, mutta sen avulla on mahdollista etukäteen ennen suunnittelun aloittamista varmistaa konsortion yleisten kelpoisuusedellytysten täyttyminen ja siten mahdollisuudet osallistua kilpailuun. Vaadittavat kelpoisuusedellytykset on esitetty liitteessä 44: Yleiset kelpoisuusedellytykset. Varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu toimittamalla luonnossuunnitelma määräaikaan, 11.5.2020 klo 15 mennessä. Myös luonnossuunnitelmassa pitää esittää kelpoisuusehtojen täyttyminen kilpailuohjelman ja liitteen 44 mukaisesti.

---

Kysymys: Miten yleishyödyllisten rakennuttajien (ARA) oletetaan toimivan kilpailussa?

Vastaus: Kaupunki ei osallistu millään tavalla konsortioiden muodostamiseen, vaan erilaiset toimijat pyrkivät keskenään muodostamaan mahdollisimman kilpailu- ja yhteistyökykyisen liittoutuman. Konsortioiden muodostuminen toisaalta perustuu sen jäsenten välisiin sitoumuksiin ja luottamukseen (vrt. Liite 44). Kuten kilpailuohjelmassa on todettu pelkkä/pelkät ARA-toimija(t) ei voi olla konsortion päämuodostaja ja päävetäjä. Ja kuten kilpailuohjelmassa on todettu Kuopion kaupunki varaa oikeuden hyväksyä konsortioon esitetyt ARA-toimijat tai mikäli sellaisia ei ole, niin osoittaa ARA-toimijat toteutusvaiheeseen mukaan. Eli mikäli kilpailun kautta valikoituu 2 voittajaa ja niissä on hyväksyttävä(t) ARA-toimija(t) ja riittävä määrä ARA-rakentamista (vrt. Tavoitteen kohta 1.2 Asuminen), niin kilpailun kautta jaettava rakennusoikeus tulee käytetyksi suoraan silloin. Kuitenkin kilpailualueelle jää myös ARA-tontteja kaupungin myöhempään maanluovutukseen (Vrt. Kysymykset & vastaukset -kohta alempana, kaupungin muun luovutuksen aikataulu).

---

Kysymyksiä koskien yleisiä kelpoisuusedellytyksiä, liite 44:

Kysymys: ”Projektiorganisaation kuvaus yritystasolla”: tällä tarkoitetaan varmaan nimenomaan tätä kilpailun suunnitteluvaihetta, ei itse rakentamisvaihetta? Rakentamisvaihe alkaa vasta aikaisintaan parin vuoden kuluttua, joten sen projektiorganisaatiota on vielä turhan aikaista kuvata.

Vastaus: Kysymyksellä tarkoitetaan koko prosessia ”kaavoittamattomasta maa-alueesta valmiiden asuntojen ja toimitilojen luovutukseen käyttäjille”. Eli projektiorganisaatio on kuvattava suunnittelu- ja rakennusvaihessa. Vrt kilpailuohjelma kohta 1.3.

---

Kysymys: ”Mukaan on liitettävä konsortion perustajien vastuuhenkilöiden allekirjoittama selvitys (vakuutus) siitä, että jäsenyritysten voimavarat ovat konsortion käytettävissä hankkeen toteuttamisessa - projektiorganisaation kuvaus henkilötasolla.” Tällä tarkoitetaan varmaan nimenomaan tätä kilpailun suunnitteluvaihetta, ei itse rakentamisvaihetta? Projektiorganisaatioon nimettyjen ihmisten mahdollinen työnantajan vaihdos ei toivottavasti ole syy yhtäkkiselle konsortion hylkäämiselle?

Vastaus: Vrt. edellinen vastaus. Kysymyksellä tarkoitetaan niin suunnittelu- kuin rakennusvaihettakin. Tarkoituksena on, että nyt nimettävät henkilöt sitoutuvat hankkeeseen rakentamisvaiheen loppuun saakka. Mahdollisissa force major -tyyppisissä tapauksissa (esim. yksittäisissä työnantajan vaihdoksissa) on tilalle löydettävä yhtä pätevä Kuopion kaupungin hyväksymä henkilö jatkamaan tehtävää.

---

Kysymys: ”Sekä vähintään kuuden vuoden kokemus vaativien tai poikkeuksellisen vaativien kaupunkiympäristöön sijoittuvien täydennysrakennuskohteiden pääsuunnittelijana toimimisesta.” Ihmettelemme hieman tuota näkemystä poikkeuksellisen vaativasta täydennysrakentamisesta, kun alueella ei käytännössä ole rakennettua ympäristöä muutamaa vanhaa säilytettävää rakennusta lukuun ottamatta.

Vastaus: Kilpailun tavoitteena on synnyttää alueelle laadukasta, keskusta-alueeseen rinnastettavaa tiivistä kaupunkiympäristöä, joten alueella tulee edellyttää myös suunnittelijoilta riittävää pätevyyttä. Alue on lisäksi mm. korkoerojen takia vaativaa. Toisaalta koko Savilahden alue on keskustan kupeeseen, olemassa olevaan osaamiskeskittymään ja luotoon kytkeytyvää laaja-alaista vaativaa täydennysrakentamista. Osallistumisedellytyksiä on kuitenkin kohtuullistettu: kilpailun liitettä 44 Yleiset kelpoisuusedellytykset on päivitetty ja edellytys vähintään kuuden vuoden vähimmäiskokemuksesta vaativien tai poikkeuksellisen vaativien kaupunkiympäristöön sijoittuvien täydennysrakennuskohteiden pääsuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana toimimisesta on muutettu neljäksi vuodeksi.

---

Kysymys: ”Kuvaus hankkeen laadunvarmistuksesta, yhteistyömenetelmistä, konsortion toimintatavoista ja projektinjohtokäytännöistä.” Tällä tarkoitetaan varmaan nimenomaan tätä kilpailun suunnitteluvaihetta, ei itse rakentamisvaihetta? Eihän tämä konsortio välttämättä edes toimi juuri tässä kokoonpanossa itse rakentamisvaiheen aikana, kun mm. ARA-hankkeiden urakointi kilpailutetaan. Tässä riittänee päätason kuvaus ko. asioista?

Vastaus: Vrt. edelliset vastaukset ja aiemmin kerrottua ARA-asiaa: kohdassa tarkoitetaan koko hanketta suunnittelusta rakentamiseen. Kilpailussa tavoitteena on, että sama kokoonpano toimii hankkeessa alusta loppuun saakka. Jokainen konsortio voi valita oman esityksensä tarkkuustason huomioiden, että annettua aineistoa käytetään arvioinnin perusteena.

---

Kysymys: Kaupungilta olisi hyvä saada .dwg pohjakartta 3D-muodossa sisältäen katusuunnitelmat korkoineen ja kortteleiden rajat.

Vastaus: Liitteitä on päivitetty kilpailusivulla:

  • Liite 2 - Periaatekaavio: pdf:n rinnalle on julkaistu dwg-versio korttelialueista (zip tiedosto)
  • Liite 22 - 3D malliaineistot: Aineistoon on maastomalli.dwg tiedoston rinnalle lisätty erilliset tiedostot katujen pinnoista LandXML -muodossa, jotka löytyvät erillisestä pintamallit -kansiosta
  • Liite 23 - kantakartta: 2D kantakartan rinnalle on julkaistu 3D kantakartta (zip tiedosto)

---

Kysymys: Kilpailuohjelmassa todetaan, että kaupunki jättää n. 50% asuinrakennusoikeudesta normaaliin kaupungin tontinluovutusmenettelyyn. Tulevatko em. tontit olemaan vuokratontteja, ovatko niiden hinnat samat kuin kilpailussa luovutettavien tonttien hinnat, ja mikä on niiden aikataulu?

Vastaus: Sekä kilpailun myötä luovutettavat tontit, että myöhemmin luovutettavat tontit tulevat todennäköisesti olemaan vuokratontteja. Kilpailuohjelmassa on esitetty alustava ei-sitova hintaindikaatio Varikon alueen tonttien vuokrille. Kaikkien tonttien osalta markkinahintaiset maanvuokrat selvitetään kuntalain 130 §:ssä tarkoitetulla tavalla ulkopuolisten arviolausuntojen avulla sitten, kun alueen suunnittelu on edennyt riittävän pitkälle. Vuokrausehdoista päättää selvitysten ja valmistelun jälkeen Kuopion kaupunkirakennelautakunta. Rakentaminen lähtee liikkeelle kilpailun kautta luovutettavista tonteista. Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen voisi käynnistyä vuosina 2022–2023. Kun kilpailussa luovutettavien tonttien rakentaminen on ensin käynnistynyt riittäviltä osin, tarkastellaan jäljelle jäävien tonttien luovutuksen aikataulu. Kilpailun rakentamisaikataulu muodostuu myös osittain kilpailuehdotuksen ja asemakaavaratkaisun kautta.

---

Kysymys: Kilpailun tavoitteissa määritellään, että ohjelman mukaan kilpailussa tavoitellaan n. 3 000 k-m2 katutason liiketiloja. Tavoiteltujen liiketilojen määrä tuntuu suurelta.  

Vastaus: Kilpailun tavoitteeksi on asetettu 3 000 k-m2 katutasoon sijoittuvia tiloja, jotka voivat koostua liike-, palvelu-, yhteiskäyttö- tai kulttuuritiloista. Tarkoituksena on saada elävyyttä katutasoon, erityisesti Sarastuskaaren ja Neulaniementien varsille eri käyttötarkoitukseen soveltuvilla tiloilla. Kilpailun minimivaatimukseksi on määritelty 2 000 k-m2 liike- palvelu, yhteiskäyttö- ja kulttuuritiloja katutasossa. Eli em. määrän ei tarvitse olla kokonaisuudessaan kaupallisia liiketiloja.

---

Kysymys: Miten saan tiedon kilpailuohjelman muutoksista?

Vastaus: Kilpailun nettisivuilla ylläpidetään viimeisintä versiota kilpailuohjelmasta ja kerrotaan vastauksia esille nouseviin kysymyksiin. Lisäksi kilpailuun osallistumista aikovien konsortioiden on mahdollista pyytää ilmoitusviesti kilpailusivuston päivittämisestä lähettämällä yhdyshenkilön sähköpostiosoite osoitteeseen annika.korhonen(at)kuopio.fi

---

Kysymys: Milloinka saa jättää kysymyksiä kilpailusta?

Vastaus: Kilpailuun voi jättää kysymyksiä ja saada vastauksia 31.3.2020 saakka. Tarkoituksena on, että kysymyksiä esitetään sitä mukaan kun niitä nousee esille, jotta osallistujat saavat mahdollisimman hyvät lähtötiedot ilmoittautumisaineiston laatimiseksi.