Kysymykset & vastaukset

Kysymys: Pyytäisin tarkat speksit viistoilmakuvaan (siihen mihin tehdään kuvaistutus) kuvauspaikka, korkeus, suunta, kulma jotta malli voidaan upottaa oikein ko kuvaan.

Vastaus: Kuvan keskipiste ETRS-GK27-koordinaatistossa on Xyz=27531731.498 6976769.598 239.829. Tämän jälkeen kierrot on tehtävä manuaalisesti kiertämällä ja skaalaamalla paikoilleen.

---

Kysymys: Onko meillä käytettävissä urheilukeskuksen sisäänkäynnin visualisointeja, vai voimmeko itse hahmotella sen?

Vastaus: Liikunta- ja tapahtumakeskuksen luonnosvaiheen visualisointi näkyy kilpailuohjelman liitteessä 11. 3D -malliaineistossa on lisäksi rakennuksen massamalli.

---

Kysymys: Voiko tonttien maankäyttöä muuttaa, eli voiko hyvällä syyllä poiketa yleiskaavan ohjeistuksesta?

Vastaus: Alueella on voimassa suhteellisen tuore, vuonna 2017 voimaantullut yleiskaava, jossa alueelle on osoitettu pääosin vaihtoehtoisin käyttötarkoitusmerkinnöin työpaikka-alueita / kerrostalovaltaisia asuinalueita sekä virkistysalueita. Suunnittelu on kuitenkin täsmentynyt yleiskaavavaiheesta asemakaavoituksen ja maankäytön suunnittelun edetessä. Tavoitteellinen maankäyttöratkaisu on esitetty kilpailuohjelman periaatekaaviossa (liite 2). Periaatekaaviosta/yleiskaavasta on kilpailussa mahdollista hyvällä syyllä poiketa. Suunnittelua ohjataan tarkemmin kilpailun toisessa vaiheessa.

---

Kysymys: Kuinka lopullisia katulinjaukset ovat ja etenkin niiden korot? Entä onko katukorkoja mahdollista laskea samalle tasolle tonttien kanssa? 3D-aineistossa näyttäisi siltä, että tontteja pitäisi täyttää reippaasti, jotta katutason korkoon päästäisiin. Olemmeko ymmärtäneet asian oikein vai onko katujen korkomaailmaan mahdollista vielä vaikuttaa?

Vastaus: Kilpailualueella on huomattavia korkoeroja, jotka vaativat hyvää suunnittelua. Lähtökohtaisesti tonttien massiivisia täyttöjä tulee pyrkiä välttämään. Tonttien korot on myös sovitettava suunnitelmissa katualueisiin. Sarastuskaari, Loistekatu ja Hehkukatu ovat parhaillaan rakenteilla hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti. Katujen on määrä valmistua vuoden 21 loppuun mennessä ja näiden katujen korkoihin ei ole enää mahdollista vaikuttaa. Osa katuverkostosta rakentuu myöhemmin ja näiden korkoihin/linjauksiin on suunnitelmissa mahdollisuus edelleen vaikuttaa, kuitenkin siten, että ne liittyvät luontevasti rakenteilla oleviin katuihin ja kilpailussa esitettäviin ratkaisuihin. Periaatekaaviossa (liite 2) on esitetty tumman harmaalla kyseiset kadut / kevyenliikenteen väylät.

---

Kysymys: What is the situation on the existing buildings marked on the map with blue (see the attachment)? Are they going to be demolished or have they already been demolished? Is it possible to consider them in our design or has it been decided that they will be sooner or late demolish anyway?

Vastaus: Entisen asevarikon alueella on ollut viitisenkymmentä rakennusta, joista pääosa on kylmillään olevia varastohalleja. Suurin osa rakennuksista, joilla ei ole todettu olevan erityisiä historiallisia tai kulttuurihistoriallisia arvoja, on maankäytön yleissuunnitelmassa esitetty purettaviksi ja näistä osa on jo purettu. Rakennuksen 13 suojelua tarkasteltiin asemakaavavaiheessa. Se todettiin kalliotasanteella sijaitsevista osayleiskaavassa sr-3 merkinnällä osoitetuista rakennuksista huonoimmassa kunnossa olevaksi sekä merkityksiltään vähäisimmäksi. Maankäytön yleissuunnitelmassa sekä asemakaavassa rakennus on jäämässä suunnitellun katulinjauksen alle. Rakennukset 47 ja 50 on todettu osayleiskaavan SR-5 aluerajauksen rakennuksista parhaimmassa kunnossa olevaksi ja toisaalta edustavimmaksi rakennuspariksi. Esikuntarakennukset (rak.130-132) on todettu huonokuntoisiksi ja ne on maankäytön yleissuunnitelmassa esitetty purettaviksi. Rakennukselle 130 (autohalli) on myönnetty purkulupa, mutta päätöstä purkamisen aloittamisesta ei ole vielä tehty. Suunnitelmissa on mahdollista esittää rakennusten säilyttämistä, mikäli kilpailuehdotuksen tekijä löytää niille luontevan ja taloudellisesti kestävän suunnittelu- ja toteutusratkaisun konsortion toteuttamana. Neulamäen asevarikon alueen rakennusinventointi löytyy liitteen 6 Vanhan varikon itäosan asemakaava-aineiston liitteestä 12. Periaatekaavioon (liite2) ja kulttuurihistorialliset arvot -kaavioon on esitetty rakennukset, jotka tulee säilyttää / tulee pyrkiä säilyttämään.

---

Kysymys: Kilpailuaineistoon on lisätty vaatimus videosta. Kävimme aihetta juuri läpi kilpailukonsortion kanssa ja hyvän videon tekeminen on useamman päivän työ. Ja itse asiassa video voidaan viimeistellä vasta, kun muu suunnitteluaineisto on valmis. Näin ollen kysymmekin, onko kilpailuajan pidentäminen esim. 20.5.2020 saakka mahdollista?

Vastaus: Tarkoituksena on, että vapaamuotoisella videoesittelyllä korvataan osittain aineiston esittelyä esittelytilaisuudessa, joka todennäköisesti joudutaan tilanteesta johtuen järjestämään etäpalaverina. Lisäksi videon tarkoitus on tehostaa arviointiryhmän työskentelyä sekä auttaa pääsemään sisälle kilpailutöiden keskeisiin arvioitaviin kohtiin, ja sen kautta kilpailuaikaa oli mahdollista jatkaa parilla päivällä. Toisaalta videon kautta kilpailijoilla on mahdollisuus nostaa tiivistetysti esille ehdotuksensa keskeinen sisältö. Videon ei ole tarkoitus olla markkinointitasoinen video, vaan muutaman minuutin pituinen ytimekäs esittely kilpailun Luonnosvaiheen keskeisimmistä asioista, vaikkapa ehdotetun projektipäällikön kertomana. Olemme käyneet kilpailun aikataulua läpi ja kuten viime viikolla ilmoitimme, kilpailuaikaa on jatkettu 13.5. saakka. Tällä aikataululla mahdollistamme kilpailun ratkeamisen vielä ennen lomakautta, ja varmistamme sekä kilpailun että alueen kaavoituksen etenemisen suunnitellusti.    

---

Kysymys: Onko kilpailuaikaa mahdollista jatkaa?

Vastaus: Olemme tarkastelleet kilpailun aikataulua. Kilpailuaikaa on päätetty jatkaa kahdella päivällä 13.5. klo 15.00 saakka. Kilpailun aikataulu säilyy muilta osin ennallaan. Päivitetty aikataulu löytyy kilpailuohjelmasta.

---

Kysymys: Tarkentaisitteko kilpailuaineiston jättämistä missä formaatissa jätetään ja millä menettelyllä? Onko tarkoitus, että konsortion jäsenet ovat jo lyhyessä selostuksessa mukana vai esitetäänkö suunnitelma ja idea-aineisto erikseen ja työ/konsortion kokoonpano erillisissä kirjekuorissa?

Maanantaina 11.5.2020 klo 15:00 ilmoittautumisaika päättyy. Mitä se tarkoittaa postitetun aineiston osalta? Onko käytäntö sama kuin arkkitehtikilpailuissa yleensä: Kilpailuehdotukset on toimitettava viimeistään kilpailun päättymispäivään mennessä Valtuustotalon ala-aulaan Kuopiossa, 11.5.2020 klo 15:00 tai jätettävä saman päivän aikana todistettavasti postin tai kuljetuslaitoksen toimitettavaksi. Eli riittääkö, että aineisto toimitetaan postiin maanantaina 11.5.2020? Tällä on suuri merkitys ajankäytön suunnittelussa, etenkin koronaviruksen hidastaessa arkisia prosesseja ja toimitusaikoja.

Vastaus: Kilpailuohjelman luvussa 2.2. määritellään kilpailu ehdotuksen sisältö. Sivulta 15 alkaa lista seikoista (kohdat 1-4), jotka tulee Luonnossuunnitelmassa esittää ja joita käytetään suunnitelmia vertailtaessa myös arviointi- ja valintakriteereinä. Sivulla 16 esitetään tarkemmin luonnossuunnitelmassa vaaditut asiakirjat, niiden tarkkuustasoa sekä tiedostojen formaatti- ja tulostusohjeet. Liitteessä 24 on lisäksi kerrottu tarkemmin tietomallipohjaisten havainneaineistojen luovuttamisesta kaupungille. Kilpailu ei ole salainen ja konsortion kokoonpano on yksi kilpailun arviointi- ja valintakriteereistä, joten kaikki asiakirjat voidaan toimittaa samassa paketissa. Selvyyden vuoksi täsmennetään, että termi Luonnossuunnitelma sisältää kaiken sen aineiston, jolla konsortio esittää vastuksensa kilpailuohjelman sivun 15 kohtien 1-4 osa-alueisiin huomioiden Liitteen 44 vaatimukset sekä kohdan 3.1 asiat. Luonnossuunnitelman esitystavaksi toivotaan selkeää jäsentelyä arvioitavien asioiden ja asiakirjojen suhteen.

Ohjelmassa on määritelty, että kilpailuehdotukset voi toimittaa kaupunkiympäristön asiakaspalveluun maanantaihin 11.5.2020 klo 15:00 mennessä. Kilpailuohjelmaa on muutettu siten, että ehdotukset on mahdollista jättää myös saman päivän aikana todistettavasti postin tai kuljetuslaitoksen toimitettavaksi. Jos kilpailuehdotuksia ei toimiteta paikanpäälle, on sähköinen versio toimitettava määräaikaan mennessä sähköpostitse. Kilpailuohjelmaa on täydennetty tältä osin.

Poikkeustilanteen johdosta, Luonnossuunnitelmien toimittamisesta on ilmoitettava etukäteen, viimeistään perjantaina 8.5.2020 mennessä. Ilmoittaminen on tehtävä toimitustavasta riippumatta. Ilmoittaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä Annika Korhoseen (annika.korhonen(at)kuopio.fi tai p. 044 718 5074) ja sopimalla toimitustavasta. Kilpailuohjelmaa on täydennetty tältä osin.

---

Kysymys: Onko ok, että sähköiset tiedostot (selostus, planssit ja muu materiaali) lähetetään teille USB-tikulla postitse, tulostettujen planssien mukana? Entä tarvitseeko sama aineisto lähettää teille myös sähköpostitse?

Vastaus: Kysymyksessä esitetty toimitustapa on ok. Kaikki aineisto tulee toimittaa yhtenä pakettina. Jos materiaali toimitetaan postitse, on sama aineisto lähetettävä määräpäivään mennessä myös sähköpostitse.

---

Kysymys: Selostuksen sivukooksi olette ilmoittaneet A4-koon, mutta sivumäärää ette ole määrittäneet. Olemmeko ymmärtäneet ohjeenne oikein, vai onko sivumääräsuositus olemassa?

Vastaus: Maksimisivumäärää ei ole kilpailuohjelmassa määritetty. Vrt. yllä oleva vastaus koskien kilpailuehdotuksen sisältöä.

---

Kysymys: Tuleeko kaikkien tulostettujen planssien olla A3-kokoisia? Entä onko planssien lukumäärä kilpailijoiden oman harkinnan varassa? Tarvitseeko planssit numeroida? Onko pdf-muodossa lähetettyjen planssien oltava A3-koossa vai koskeeko tämä mitoitus ainoastaan tulostettuja plansseja? Entä onko pdf-tiedostojen resoluutiolla väliä?

Vastaus: Kaikkien tulostettujen planssien tulee olla vaakasuuntaisia ja A3-kokoisia. Planssien lukumäärä on omassa harkinnassa, mutta samalla toivotaan niiden lukumärän pysyvän kohtuullisena. Planssit on suositeltavaa numeroida. Pdf aineiston tulee olla samansisältöinen tulostettujen planssien kanssa. Pdf- tiedostojen resoluution tulee olla vähintään 300 dpi.

---

Kysymys: Onko ehdotusten käsittely anonyymiä? Tuleeko ehdotukselle antaa jokin nimi/nimimerkki ja jos tarvitsee, niin onko se merkittävä jotenkin selostukseen tai plansseihin?

Vastaus: Ehdotusten käsittely ei ole anonyymiä, joten nimimerkkiä ei tarvita. Ehdotus sen sijaan on hyvä nimetä käsittelyn helpottamiseksi.

---

Kysymys: Tarvitseeko metatiedot poistaa sähköisistä tiedostoista?

Vastaus: Kilpailun metatietoja ei tarvitse poistaa kilpailutöistä, mikäli ne eivät sisällä liikesalaisuuksia.

---

Kysymys: Saammeko vastaanottovahvistuksen teiltä, kun olette vastaanottaneet aineistomme?

Vastaus: Toimitamme vastaanottovahvistuksen, kun olemme vastaanottaneet kilpailutyöt.

---

Kysymys: Jos kilpailuun tulee vain 1 kilpailuehdotus alueesta, jatkaako kaupunki prosessiaan normaalisti vai keskeytetäänkö prosessi kaupungin puolesta?

Vastaus: Arviointiryhmän on mahdollista valita jatkoon 0-2 parhaiten asetetut tavoitteet täyttävää konsortiota, eli käytännössä yhdenkin hyvän ja valintakriteerit täyttävän kilpailuehdotuksen kanssa on mahdollista edetä kilpailun toiseen vaiheeseen.

---

Kysymys: Voisiko kaupunki esittää katualueiden rakentamisen aikataulun alueelle?

Vastaus: Kilpailusivuille on lisätty uusi liite 45: yhteiset työmaajärjestelyt, johon on esitetty katualueiden rakentamisen arvioitu aikataulu.

---

Kysymys: VSS-paikan lunastuskustannus kalliosuojatiloista kaupungilta?

Vastaus: Väestönsuojapaikan hinnaksi on määritelty 1 150 €/väestönsuojapaikka (arvonlisäveroton maksu).

Linkki 1

Linkki 2

---

Kysymys: Jätehuoltojärjestelmään liittyminen, jonka Jätekukko tulee toteuttamaan. Onko tiedossa millainen järjestelmä? Onko tiedossa kustannus, mitä maksaa, jos tällainen vaade liittyä kiinteistöillä?

Vastaus: Kaupunginhallitus on hyväksynyt Savilahden jätehuollon toteuttamismallin, jonka mukaan useat kiinteistöt käyttävät korttelikohtaisia tai usean korttelin yhteisiä jätteenkeräyspisteitä. Alueelle toteutetaan korttelikeräysjärjestelmä, jota hallinnoi Jätekukko Oy, joka myös investoi, rakentaa ja ylläpitää jätepisteet. Jätetaksoista päättää erikseen Savo-Pielisen jätelautakunta.

Kaupunginhallituksen päätös

Jätelautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti Savilahden alueelle rakennettavan korttelikeräyksen ylläpitomaksu on vuodessa 21,25 euroa / vakituinen asuinhuoneisto (sis. alv 24 %). Ylläpitomaksulla katetaan korttelikeräyspisteiden rakentaminen, kunnossapito ja muu ylläpito. Korttelikeräyksen käytöstä maksetaan lisäksi normaalisti taksan mukaiset syväkeräyssäiliöiden tyhjennysmaksut, jotka jaetaan kiinteistöjen kesken korttelikeräyspistettä käyttävien rakennusten kerrosalojen (k-m2) mukaisessa suhteessa. Myös asuinhuoneistokohtaiset perusmaksut määräytyvät samalla tavalla kuin muillakin alueilla. Taksaan voi tutustua tarkemmin jätelautakunnan verkkosivuilla.

Kun Jätekukko järjestää jätteiden keräyspisteet korttelikohtaisesti ja huolehtii niiden ylläpidosta, ei rakentajien siis tarvitse järjestää kiinteistöille omia jätteenkeräyspaikkoja. Kiinteistökohtaisten keräyspaikkojen rakentamis- ja ylläpitokustannuksia ei siis tule, vaan kiinteistöt osallistuvat korttelikeräyksen ylläpitomaksulla yhteisten jätteenkeräyspisteiden rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin.

---

Kysymys: Kuinka tarkasti esim. annettua pysäköintinormia tulee noudattaa? Kumminkin kilpailuohjelmassa puhutaan autottomasta kaupungin osasta, jossa kevyt liikenne pääosassa? Pysäköinnin tarve/määrä on oleellinen suunnittelun elementti alueen ideoinnissa.

Vastaus: Savilahden liikennejärjestelyjä pyritään kehittämään mm. edistämällä mahdollisuuksia kävellä, pyöräillä ja käyttää joukkoliikennettä. Tavoitteena on, että kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia ja aitoja vaihtoehtoja alueen saavuttamiseksi ja siellä liikkumiseksi. Aluetta ei kuitenkaan kehitetä ns. autottomana alueena, vaan alueelle on tarkoitus rakentaa riittävästi pysäköintiä asukkaiden ja muiden toimijoiden tarpeisiin. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa pääasiassa rakenteellisin yhteiskäyttöisin ratkaisuin mahdollista vuorottaiskäyttöä hyödyntäen. Alueelle laadittua pysäköintinormia tulee lähtökohtaisesti noudattaa. Alueella sovelletaan joustavaa pysäköintinormia: kilpailun tavoitteet dokumentin sivulla 13 listatut pysäköintinormit ovat ns. pohjalukuja, joista kiinteistöjen on mahdollisuus saada vähennyksiä toteuttamalla itse jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä kannustavia toimenpiteitä.

Linkki 1

Linkki 2

---

Kysymys: Onko kysymysten takarajan esittäminen edelleen 31.3.2020? Asioita kun tutkitaan tarkemmin niin ristiriitaisuuksia tai tulkintoja muodostuu. Esitetään kysymysten esittämiseen/vastaamiseen huhtikuun loppua 30.4.2020.

Vastaus: Kysymysten esittämisen takarajaa on jatkettu. Kysymyksiä voi esittää perjantaihin 17.4. saakka. Tämän jälkeen luonnosten laatimiselle on varattu aikaa vielä n. kolme viikkoa ennen ilmoittautumisasiakirjojen toimittamista.

---

Kysymys: Kilpailusivustolla mainitaan ilmoittautumisesta kisaan 3.4 mennessä, niin miten tässä tulisi menetellä? Onko jokin tietty kaava, miten halutaan menetellä?

Vastaus: Kilpailuohjelmassa mainitaan, että mahdolliset ennakkohyväksyntää koskevat pyynnöt tulee toimittaa 3.4.2020 mennessä. Ennakkohyväksyntä ei ole pakollinen, mutta sen avulla on mahdollista etukäteen ennen suunnittelun aloittamista varmistaa konsortion yleisten kelpoisuusedellytysten täyttyminen ja siten mahdollisuudet osallistua kilpailuun. Vaadittavat kelpoisuusedellytykset on esitetty liitteessä 44: Yleiset kelpoisuusedellytykset. Varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu toimittamalla luonnossuunnitelma määräaikaan, 11.5.2020 klo 15 mennessä. Myös luonnossuunnitelmassa pitää esittää kelpoisuusehtojen täyttyminen kilpailuohjelman ja liitteen 44 mukaisesti.

---

Kysymys: Miten yleishyödyllisten rakennuttajien (ARA) oletetaan toimivan kilpailussa?

Vastaus: Kaupunki ei osallistu millään tavalla konsortioiden muodostamiseen, vaan erilaiset toimijat pyrkivät keskenään muodostamaan mahdollisimman kilpailu- ja yhteistyökykyisen liittoutuman. Konsortioiden muodostuminen toisaalta perustuu sen jäsenten välisiin sitoumuksiin ja luottamukseen (vrt. Liite 44). Kuten kilpailuohjelmassa on todettu pelkkä/pelkät ARA-toimija(t) ei voi olla konsortion päämuodostaja ja päävetäjä. Ja kuten kilpailuohjelmassa on todettu Kuopion kaupunki varaa oikeuden hyväksyä konsortioon esitetyt ARA-toimijat tai mikäli sellaisia ei ole, niin osoittaa ARA-toimijat toteutusvaiheeseen mukaan. Eli mikäli kilpailun kautta valikoituu 2 voittajaa ja niissä on hyväksyttävä(t) ARA-toimija(t) ja riittävä määrä ARA-rakentamista (vrt. Tavoitteen kohta 1.2 Asuminen), niin kilpailun kautta jaettava rakennusoikeus tulee käytetyksi suoraan silloin. Kuitenkin kilpailualueelle jää myös ARA-tontteja kaupungin myöhempään maanluovutukseen (Vrt. Kysymykset & vastaukset -kohta alempana, kaupungin muun luovutuksen aikataulu).

---

Kysymyksiä koskien yleisiä kelpoisuusedellytyksiä, liite 44:

Kysymys: ”Projektiorganisaation kuvaus yritystasolla”: tällä tarkoitetaan varmaan nimenomaan tätä kilpailun suunnitteluvaihetta, ei itse rakentamisvaihetta? Rakentamisvaihe alkaa vasta aikaisintaan parin vuoden kuluttua, joten sen projektiorganisaatiota on vielä turhan aikaista kuvata.

Vastaus: Kysymyksellä tarkoitetaan koko prosessia ”kaavoittamattomasta maa-alueesta valmiiden asuntojen ja toimitilojen luovutukseen käyttäjille”. Eli projektiorganisaatio on kuvattava suunnittelu- ja rakennusvaihessa. Vrt kilpailuohjelma kohta 1.3.

---

Kysymys: ”Mukaan on liitettävä konsortion perustajien vastuuhenkilöiden allekirjoittama selvitys (vakuutus) siitä, että jäsenyritysten voimavarat ovat konsortion käytettävissä hankkeen toteuttamisessa - projektiorganisaation kuvaus henkilötasolla.” Tällä tarkoitetaan varmaan nimenomaan tätä kilpailun suunnitteluvaihetta, ei itse rakentamisvaihetta? Projektiorganisaatioon nimettyjen ihmisten mahdollinen työnantajan vaihdos ei toivottavasti ole syy yhtäkkiselle konsortion hylkäämiselle?

Vastaus: Vrt. edellinen vastaus. Kysymyksellä tarkoitetaan niin suunnittelu- kuin rakennusvaihettakin. Tarkoituksena on, että nyt nimettävät henkilöt sitoutuvat hankkeeseen rakentamisvaiheen loppuun saakka. Mahdollisissa force major -tyyppisissä tapauksissa (esim. yksittäisissä työnantajan vaihdoksissa) on tilalle löydettävä yhtä pätevä Kuopion kaupungin hyväksymä henkilö jatkamaan tehtävää.

---

Kysymys: ”Sekä vähintään kuuden vuoden kokemus vaativien tai poikkeuksellisen vaativien kaupunkiympäristöön sijoittuvien täydennysrakennuskohteiden pääsuunnittelijana toimimisesta.” Ihmettelemme hieman tuota näkemystä poikkeuksellisen vaativasta täydennysrakentamisesta, kun alueella ei käytännössä ole rakennettua ympäristöä muutamaa vanhaa säilytettävää rakennusta lukuun ottamatta.

Vastaus: Kilpailun tavoitteena on synnyttää alueelle laadukasta, keskusta-alueeseen rinnastettavaa tiivistä kaupunkiympäristöä, joten alueella tulee edellyttää myös suunnittelijoilta riittävää pätevyyttä. Alue on lisäksi mm. korkoerojen takia vaativaa. Toisaalta koko Savilahden alue on keskustan kupeeseen, olemassa olevaan osaamiskeskittymään ja luotoon kytkeytyvää laaja-alaista vaativaa täydennysrakentamista. Osallistumisedellytyksiä on kuitenkin kohtuullistettu: kilpailun liitettä 44 Yleiset kelpoisuusedellytykset on päivitetty ja edellytys vähintään kuuden vuoden vähimmäiskokemuksesta vaativien tai poikkeuksellisen vaativien kaupunkiympäristöön sijoittuvien täydennysrakennuskohteiden pääsuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana toimimisesta on muutettu neljäksi vuodeksi.

---

Kysymys: ”Kuvaus hankkeen laadunvarmistuksesta, yhteistyömenetelmistä, konsortion toimintatavoista ja projektinjohtokäytännöistä.” Tällä tarkoitetaan varmaan nimenomaan tätä kilpailun suunnitteluvaihetta, ei itse rakentamisvaihetta? Eihän tämä konsortio välttämättä edes toimi juuri tässä kokoonpanossa itse rakentamisvaiheen aikana, kun mm. ARA-hankkeiden urakointi kilpailutetaan. Tässä riittänee päätason kuvaus ko. asioista?

Vastaus: Vrt. edelliset vastaukset ja aiemmin kerrottua ARA-asiaa: kohdassa tarkoitetaan koko hanketta suunnittelusta rakentamiseen. Kilpailussa tavoitteena on, että sama kokoonpano toimii hankkeessa alusta loppuun saakka. Jokainen konsortio voi valita oman esityksensä tarkkuustason huomioiden, että annettua aineistoa käytetään arvioinnin perusteena.

---

Kysymys: Kaupungilta olisi hyvä saada .dwg pohjakartta 3D-muodossa sisältäen katusuunnitelmat korkoineen ja kortteleiden rajat.

Vastaus: Liitteitä on päivitetty kilpailusivulla:

  • Liite 2 - Periaatekaavio: pdf:n rinnalle on julkaistu dwg-versio korttelialueista (zip tiedosto)
  • Liite 22 - 3D malliaineistot: Aineistoon on maastomalli.dwg tiedoston rinnalle lisätty erilliset tiedostot katujen pinnoista LandXML -muodossa, jotka löytyvät erillisestä pintamallit -kansiosta
  • Liite 23 - kantakartta: 2D kantakartan rinnalle on julkaistu 3D kantakartta (zip tiedosto)

---

Kysymys: Kilpailuohjelmassa todetaan, että kaupunki jättää n. 50% asuinrakennusoikeudesta normaaliin kaupungin tontinluovutusmenettelyyn. Tulevatko em. tontit olemaan vuokratontteja, ovatko niiden hinnat samat kuin kilpailussa luovutettavien tonttien hinnat, ja mikä on niiden aikataulu?

Vastaus: Sekä kilpailun myötä luovutettavat tontit, että myöhemmin luovutettavat tontit tulevat todennäköisesti olemaan vuokratontteja. Kilpailuohjelmassa on esitetty alustava ei-sitova hintaindikaatio Varikon alueen tonttien vuokrille. Kaikkien tonttien osalta markkinahintaiset maanvuokrat selvitetään kuntalain 130 §:ssä tarkoitetulla tavalla ulkopuolisten arviolausuntojen avulla sitten, kun alueen suunnittelu on edennyt riittävän pitkälle. Vuokrausehdoista päättää selvitysten ja valmistelun jälkeen Kuopion kaupunkirakennelautakunta. Rakentaminen lähtee liikkeelle kilpailun kautta luovutettavista tonteista. Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen voisi käynnistyä vuosina 2022–2023. Kun kilpailussa luovutettavien tonttien rakentaminen on ensin käynnistynyt riittäviltä osin, tarkastellaan jäljelle jäävien tonttien luovutuksen aikataulu. Kilpailun rakentamisaikataulu muodostuu myös osittain kilpailuehdotuksen ja asemakaavaratkaisun kautta.

---

Kysymys: Kilpailun tavoitteissa määritellään, että ohjelman mukaan kilpailussa tavoitellaan n. 3 000 k-m2 katutason liiketiloja. Tavoiteltujen liiketilojen määrä tuntuu suurelta.  

Vastaus: Kilpailun tavoitteeksi on asetettu 3 000 k-m2 katutasoon sijoittuvia tiloja, jotka voivat koostua liike-, palvelu-, yhteiskäyttö- tai kulttuuritiloista. Tarkoituksena on saada elävyyttä katutasoon, erityisesti Sarastuskaaren ja Neulaniementien varsille eri käyttötarkoitukseen soveltuvilla tiloilla. Kilpailun minimivaatimukseksi on määritelty 2 000 k-m2 liike- palvelu, yhteiskäyttö- ja kulttuuritiloja katutasossa. Eli em. määrän ei tarvitse olla kokonaisuudessaan kaupallisia liiketiloja.

---

Kysymys: Miten saan tiedon kilpailuohjelman muutoksista?

Vastaus: Kilpailun nettisivuilla ylläpidetään viimeisintä versiota kilpailuohjelmasta ja kerrotaan vastauksia esille nouseviin kysymyksiin. Lisäksi kilpailuun osallistumista aikovien konsortioiden on mahdollista pyytää ilmoitusviesti kilpailusivuston päivittämisestä lähettämällä yhdyshenkilön sähköpostiosoite osoitteeseen annika.korhonen(at)kuopio.fi

---

Kysymys: Milloinka saa jättää kysymyksiä kilpailusta?

Vastaus: Kilpailuun voi jättää kysymyksiä ja saada vastauksia 31.3.2020 saakka. Tarkoituksena on, että kysymyksiä esitetään sitä mukaan kun niitä nousee esille, jotta osallistujat saavat mahdollisimman hyvät lähtötiedot ilmoittautumisaineiston laatimiseksi.