Kilpailuohjelma & liitteet

Tälle sivulle on koottu kaikki Vanhan Varikon pohjoisosan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun liittyvät tiedot ja taustamateriaalit. Kilpailuohjelman ja varsinaisten liitteiden lisäksi osallistuvien konsortioiden on huomioitava taustamateriaaliksi listatut muut ohjelma-asiakirjat (liitteet 3–24) sekä ohjelmat ja selvitykset (liitteet 25–42).

Päivitetyt liitteet näkyvät kilpailusivustolla vahvennettuina ja päivityksen päivämäärä on kirjattu liitteen perään. Kaikki kilpailumateriaaleihin tehdyt muutokset on kirjattu kilpailuohjelman ensimmäiselle sivulle. Kilpailuohjelmassa viimeisimmät muutokset on esitetty kursivoituina.

 

Kilpailuohjelma ja varsinaiset liitteet

Kilpailuohjelma (29.4.2020)

Liite 1 Tavoitteet

Liite 2 Periaatekaavio pdf (25.3.2020) Periaatekaavio dwg (25.3.2020)

 

Muut ohjelma-asiakirjat

Liite 3 Savilahden maankäytön yleissuunnitelmaluonnos ja havainneaineisto Varikon alueelta (päivitys 20.12.2019)

Liite 4 Teemakaaviot: kaupunkirakenne, luontoarvot, kulttuuriarvot ja palvelut

Liite 5 Savilahden osayleiskaava liitteineen

Liite 6 Vanhan varikon itäosan asemakaava ja asemakaavan muutos liitteineen

Liite 7 Ajantasa-asemakaava

Liite 8 Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun eteneminen alueella

Liite 9 Savilahti-projektin tavoitteet

Liite 10 Savilahden maankäytön yleissuunnitelma 1.0

Liite 11 Savilahden rakentamiseen liittyviä periaatteita, ohjeita ja maksuja

Liite 12 Savilahti-ohje sekä Savilahti-ohjetta täydentävä ja kokoava liite

Liite 13 Valon kaavan valaistus-, muotoilu-, kulttuuri- ja taideohjelma

Liite 14 Pima-selvitykset

Liite 15 Liikunta- ja tapahtumakeskuksen toteutussuunnitelmaluonnos

Liite 16 Neulamäen kalliotilojen erilaisten käyttötarkoitusten kartoitus (30.6.2015, Rockplan)

Liite 17 Alueen katusuunnitelmat, Sarastuskaari ja Loistekatu

Liite 18 Varikon liikenneverkko

Liite 19 Maaperä- ja pohjatutkimus kartta

Liite 20 Ilmakuvia Varikon alueelta

Liite 21 Valokuvia Varikon alueelta

Liite 22 3D-malliaineistot (25.3.2020, ETRS-GK27-koordinaatistossa sekä N2000-korkeusjärjestelmässä)

Liite 23 Kantakartat aluerajalla dwg     

Liite 24 Tietomallipohjaisten havainneaineistojen luovutus

 

Ohjelmat ja selvitykset

Liite 25 Savilahden toimijaprofiilit 2030 ja 2050

Liite 26 Selvitys tulevaisuuden tietoliikenneratkaisujen vaikutuksista Savilahden alueen maankäytön sekä infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon 2017–2050

Liite 27 Savilahden pysäköintiratkaisujen yleisperiaatteet ja yliopistorannan asemakaava-alueen pysäköinnin yleissuunnitelma

Liite 28 Datan kerääminen, varastointi ja käyttäminen Savilahden ICT-alustalla

Liite 29 Rakennusajan logistiikka Savilahdessa

Liite 30 Lämmitys- ja jäähdytysverkostot tulevaisuuden Savilahdessa

Liite 31 Savilahden opastuksen yleissuunnitelma

Liite 32 ICT-infran yleissuunnitelma

Liite 33 Palvelumuotoilu Savilahden jätehuollossa

Liite 34 Talvikunnossapito Savilahdessa

Liite 35 Innovatiiviset pysäkkiopasteet Savilahdessa

Liite 36 Asumisen uudet muodot Savilahdessa

Liite 37 Asumisen trendit ja Kuopion uusien alueiden potentiaaliset asukasryhmät

Liite 38 Savilahden älykkäät energiaverkot

Liite 39 Savilahden vähähiilinen energiamalli-hanke

Liite 40 Savilahden aurinkoenergiaselvitys

Liite 41 Savilahden geoenergiaselvitys

Liite 42 ICT-ratkaisujen hallintamallit

Liite 43 Savilahti-visio (27.2.2020)

Liite 44 Yleiset kelpoisuusedellytykset (25.3.2020)

Liite 45 Yhteiset työmaajärjestelyt (3.4.2020)

 

ARA-kohteen voi ARA:lta saadun tiedon mukaan toteuttaa neuvottelumenettelyllä Savilahdessa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) suosittelee, että Savilahden kilpailuun osallistuvat tahot ottavat mukaan kilpailuehdotusta tekevään ryhmään myös ARA-kelpoisen yhteisön, kuten esimerkiksi kunnallisen vuokrataloyhtiön. Tontinluovutusten tapahtuessa laadullisena arkkitehtuurikilpailuna, ARA hyväksyy näille kaupungin luovuttamille tonteille ARA-hankkeiden toteuttamisen neuvottelumenettelynä. Julkisten hankintayksiköiden, kuten kunnalliset vuokrataloyhtiöt ovat, on otettava kuitenkin huomioon hankintalain vaatimukset.