Kehittäminen

Kehittämisperiaatteet

Datajalostamo-älykaupunkialustan kehittämisen perusperiaatteita ovat horisontaalisuus, avoimuus, pitkäjänteisyys ja toimijariippumattomuus. Horisontaalisuudella tarkoitetaan monialaisuutta. Organisaatioiden välisiä tai sisäisiä siilorajoja ei kannata kopioida virtuaaliseen ulottuvuuteen ja datan hyödyntämiseen. Sen sijaan dataa pitää pystyä yhdistelemään mahdollisimman joustavasti, mutta kuitenkin hallitusti, eri lähteistä. Osa datasta voidaan avata julkiseksi avoimeksi dataksi ja osan hyödyntäminen voidaan mahdollistaa käyttäjien tunnistamisen ja käytön luvittamisen avulla. Avoimuus tarkoittaa sitä, että Datajalostamo suunnitellaan palvelemaan eri ryhmiä yrityksistä ja TKI-toimijoista aina kaupunkilaisiin ja asukasryhmiin asti. Pitkäjänteisyys tarkoittaa puolestaan sitä, että kaikissa ratkaisuissa pyritään katsomaan 30 vuoden aikahorisonttia ja valitsemaan hyvin aikaa kestäviä sekä joustavasti jatkokehitettäviä ratkaisuja. Toimijariippumattomuudella tarkoitetaan toimittajaloukkujen välttämistä. Datajalostamo-alustaa kehitetään siten, että sen kehittämiseen ja ylläpitoon voidaan valita kulloisenkin tilanteen mukaan sopivimmat ja osaavimmat toimittajat. Riippumattomuus huomioidaan kaikissa teknologiavalinnoissa ja sopimusmalleissa.

Näiden perusperiaatteiden varaan toteutetaan jatkuvasti kehittyvä ja joustavasti eri käyttäjäryhmien tarpeita palveleva älykaupunkialusta ja parannetaan datan hyödynnettävyyttä mahdollisimman tehokkaasti. Datajalostamon ympärille ollaankin keräämässä laajaa yhteistyöverkostoa toimijoista, jotka hyödyntävät ja/ tai tuottavat dataa alustan avulla. Osallistumalla yhteistyöhön tässä vaiheessa yhteistyökumppanit pääsevät vaikuttamaan alustan suunnitteluun ja toteutukseen.

Teknisessä mielessä edellä kuvatut periaatteet näkyvät mm. siinä, että Datajalostamo-älykaupunkialustaa kehitetään mahdollisimman laajasti avoimen lähdekoodin varaan. Kaupallisia järjestelmiä ja ohjelmistojakin hyödynnetään toki tarkoituksenmukaisissa kohdissa. Lisäksi Datajalostamon kehitystyössä panostetaan datamallin rakentamiseen (metadata, sanastot, luokittelut jne.), mikä parantaa datan koneluettavuutta sekä tekoälyn ja koneoppimisen käyttömahdollisuuksia.

Kehitettävät osa-alueet

Ensivaiheessa Datajalostamon kehittämisessä keskitytään vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta edistävien älyratkaisujen ja sovellusten kehittämiseen/mahdollistamiseen pääasiassa Savilahden alueella. Savilahden kehittäminen on Kuopion kaupungin strateginen kärkihanke ja alueen rakentamiseen investoidaan tulevina vuosina arviolta 1,5–2 miljardia euroa, joten kehityspotentiaalia on myös älyratkaisujen osalta. Savilahden kehittämisen yhteydessä etsitään älyratkaisuja ja -sovelluksia mm. seuraaville osa-alueille:

  • Liikenne ja pysäköinti: Liikenteen älyratkaisuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä Kuopion älykäs liikenneinfra -hankkeen, kaupungin liikennesuunnittelijoiden sekä Vilkku-joukkoliikennepalveluiden kanssa. Tällä hetkellä valmistellaan adaptiivisen liikennevalojärjestelmän hankintaa Savilahdentielle sekä joustavan pysäköinninhallintajärjestelmän kehittämistä. Lisäksi haetaan innovatiivisia opasteratkaisuja kävelijöille, pyöräilijöille, julkisen liikenteen matkustajille ja ajoneuvoille. Tulevaisuudessa tavoitteena on kehittää liikenteenohjaus- ja tilannekuvajärjestelmä, joka kykenee optimoimaan liikenteen ohjauksen kulloistenkin liikennevirtojen mukaan ja samalla tuottamaan liikennevirtatietoja muiden järjestelmien käyttöön.
  • Energiaratkaisut: Uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja uusiutuvan energian tuottamista helpottavat ratkaisut ovat erityinen kiinnostuksen kohde. Tähän liittyen etsitään uusia, innovatiivisia ratkaisuja älykkäiden energiaverkkojen rakentamiseen, energian varastointiin sekä kysyntäjoustoratkaisujen toteuttamiseen ja hyödyntämiseen.
  • Kestävä vesien hallinta: Savilahdessa on kansainvälisen mittaluokan vesiosaamista. Kuopion kaupunki ja Datajalostamo-hanke tukevat tämän Vesiklusterin toimintaa ja pyrkivät mahdollistamaan älyratkaisuja niin käyttövesi-, viemäri- kuin hulevesiverkostoissakin. Nämä ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi vesimäärien mittaamiseen, putkiverkkojen kunnossapitoon, hukkalämpöjen hyödyntämiseen tai vesien puhdistamiseen. Vesiklusterin tavoitteena on mm. rakentaa Savilahteen aluemittausverkosto (district metered area), joka helpottaa monien veden käytön optimointiin liittyvien ratkaisujen testaamista.
  • Jätehuolto ja kierrätys: Jätekukko Oy rakentaa ja ylläpitää Savilahden tulevia korttelikohtaisia jätepisteitä. Näille pisteille etsitään älyratkaisuja, jotka kannustavat kierrättämään ja auttavat optimoimaan jätekuljetuksia. Pitkän aikavälin tavoitteena on jätemäärien vähentäminen ja kiertotalouden edistäminen. Näin ollen kiertotaloutta ja materiaalikiertoja tukevat sovellukset sopivat erittäin hyvin yhteen Datajalostamon tavoitteiden kanssa.
  • Älykäs valaistus: Valo on yksi Savilahden keskeisistä teemoista. Valaistukseen liittyvät älyratkaisut voivat olla Valon kaavaan liittyviä, ajatuksia herättäviä teoksia tai tavanomaisemman ulko- ja sisävalaistuksen energiatehokkuutta parantavia sekä valaisimien käyttöä optimoivia innovaatioita.
  • Rakentaminen: Rakentamisen osalta tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentäminen, materiaalien kierrättäminen, maamassakuljetusten minimointi sekä työmaa toiminnasta aiheutuvien haittojen (melu, pöly, kuljetukset jne.) minimoiminen. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Savilahden kaupunginosasta digitaalinen kaksonen, jota voidaan hyödyntää alueen ylläpidossa ja jatkokehittämisessä.
  • Kiinteistöt: Kiinteistöautomaatiolla halutaan mahdollistaa mm. uusien energia-, lämmitys- ja valaistusratkaisujen käyttöönotto ja kerätä hyödynnettävää dataa esim. sähkön ja veden kulutuksesta. Lisäksi tavoitteena on eri tilojen mahdollisimman tehokas käyttö ja soveltuvien tilojen joustava tarjoaminen yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja TKI-toimintaa edistävään käyttöön.
  • Ennakoiva kunnossapito: Eri tietolähteisiin perustuva kunnossapitotarpeiden arviointi ja ohjaaminen. Esimerkiksi auraustarpeen välittäminen auroille, reittien optimointi liikennemäärien mukaan ja toisaalta tiedottaminen aurauksen edistymisestä ja auratuista väylistä kullakin alueella liikkuville.
  • Olosuhdemittaukset: Esim. ilmanlaadun, melun yms. mittaaminen ja mittausdatan jakaminen eri sovellusten käyttöön suunnittelun, päätösten ja arkivalintojen tueksi.

Savilahdessa toimiviksi todettuja ratkaisuja voidaan laajentaa toisille alueille ja tulevaisuudessa Datajalostamo palvelee koko Kuopion aluetta. Lisäksi alustaa kehitetään ja laajennetaan sisällöllisesti, jolloin sen päällä voi toimia sovelluksia useammalta alalta. Esimerkiksi ihmisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja terveyttä edistävät sekä kestäviä elämäntapoja tukevat sovellukset sopivat erinomaisesti yhteen Datajalostamon tavoitteiden ja Kuopion kaupungin strategian kanssa. Jotkut selkeästi kaupungin vastuulle kuuluvat sovellukset kehitetään kaupungin toimesta, mutta tavoitteena on avata mahdollisimman paljon mahdollisuuksia eri sovelluskehittäjille.