Ajankohtaista

Savilahdessa panostetaan laadukkaaseen lopputulokseen

Savilahdessa on panostettu kehitystyöhön ja sen hyvät tulokset halutaan nyt siirtää käytäntöön. Suunnitelmien toteutuminen varmistetaan ohjeistuksella, joka auttaa rakentajia huomioimaan keskeiset asiat, mahdollistaa uusien palvelujen syntymisen Savilahteen ja luo arvoa nostavaa sisältöä rakennuskohteisiin. Maksuja kerätään varmistamaan yhteisten hyödyllisten ratkaisujen toteuttaminen. Yhteiset ratkaisut ovat resurssitehokkaita ja ne avaavat uusia mahdollisuuksia sekä Savilahdelle että sen kiinteistöille.

Savilahti-ohje

Savilahden kehitystavoitteiden tukemiseksi on laadittu Savilahti-ohje, jonka tavoitteena on varmistaa Savilahden rakentamiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Se toimii ohjeena kaikille Savilahden rakentajille ja kiinteistönomistajille. Ohjeen laatimiseen ovat osallistuneet kaupunkiorganisaation sisäiset rakentamista ohjaavat tahot.

Savilahti-ohjeessa käsitellään mm. seuraavia aihealueita ja niihin liittyviä toteutustavoitteita:
•    Kaupunkikuva
•    Viher- ja virkistysalueet
•    Luonnon ympäristö
•    Liikenne
•    Pysäköinti
•    Jätehuolto
•    Väestönsuojelu
•    Energiaratkaisut
•    Hulevedet
•    Älykaupunkiratkaisut
•    Valon kaava – alueen luova yhtälö
•    Rakennusajan logistiikka

Selvitys- ja suunnitteluvaiheessa asetettujen tavoitteiden toteutumisen varmistaminen on yleinen haaste kaikkien kaupunkien kehityshankkeissa. Kuopiossa ohje toteutetaan ensimmäistä kertaa näin laajana.

Tutustu ohjeeseen

Valaistus-, muotoilu-, kulttuuri- ja taideohjelma

Valon kaava – alueen luova yhtälö on kokonaisajatus valosta kaikkialla Savilahdessa. Valo näkyy alueen nimistössä, taiteessa, muotoilussa, valaistuksessa ja luonnonvalon hyödyntämisenä. Valo on maamerkkejä, opasteratkaisuja ja alueen tapahtumia. Valo näkyy myös oppilaitosten ja yritysten valoon liittyvänä osaamisena. Valon kaavan on tarkoitus yhdistää aluetta, vahvistaa sen identiteettiä ja tunnistettavuutta. Jokainen alueen toimija voi löytää oman liittymäpinnan Valon kaavaan ja vahvistaa näin yhteistä tarinaa. Yhteinen teema myös inspiroi uusien sisältöjen tuottamiseen ja vahvistaa hyvinvointia. Tavoitteena on, että Savilahti on viihtyisä ja turvallinen kaikkina vuodenaikoina ja että ympäristö mahdollistaa sekä kannustaa pitämään hyvää huolta itsestään.

Osana Valon kaavaa Savilahteen on laadittu oma Valaistus-, muotoilu-, kulttuuri- ja taideohjelma. Ohjelman tavoitteena on varmistaa ja ohjeistaa Valon kaavan toteutuminen kaupunkiympäristössä. Ohjelmassa on mm. määritelty eri puolilla Savilahtea käytettävät teemat, mahdolliset taideteosten paikat ja valaistussuunnittelun tarvittava lisäohjeistus.

Ohjelmassa noudatetaan prosenttiperiaatetta. Valon kaavan mukaiset taideteokset, taidevalaistus ja tapahtumat toteutetaan Savilahden rakentajilta kerättävällä maksulla. Kaupungin rakentamisesta maksua kerätään 1 % investointikuluista. Muiden toimijoiden rakentaessa kaupungin maalle, maksua peritään 0,5 %. Lisäksi muulle kuin kaupungin maalle rakennettaessa suosituksena on 0,5 % maksu.

Tutustu ohjelmaan

Alueellinen väestönsuoja

Savilahteen rakennetaan liikunta- ja tapahtumakeskus, joka toimii myös alueellisena väestönsuojana suurimmalle osalle Savilahden uusista kiinteistöistä. Kun jokaiseen taloon ei tarvitse rakentaa erillistä väestönsuojaa, mm. tilasuunnitteluun avautuu uusia mahdollisuuksia eikä suojan ylläpidosta tarvitse huolehtia. Väestösuojapaikan saa lunastettua elinkaarikustannukset kattavalla kertamaksulla, samalla tavoin kuin esimerkiksi Lippumäessä.

Tietoliikenneinfrastruktuuri

Tietoliikenneyhteydet ovat yhä keskeisempi osa kaupunkien perusinfrastruktuuria ja niiden sujuva toimiminen on välttämätöntä sujuvan arkielämän kannalta. Kuopion kaupunki on ottanut vahvan mahdollistajan roolin ict-asioiden kehityksessä ja jatkossa ict-putkiverkostot tulevat osaksi peruskunnallistekniikkaa.

Savilahteen on suunniteltu tietoliikenneinfrastruktuurin uudenlainen toteutusmalli, jonka avulla kaupunki haluaa helpottaa uusien palveluiden ja tekniikoiden käyttöönottoa nyt ja tulevaisuudessa. Mallissa tehdään kattava suunnitelma valokuituverkostoista ja niiden suojaputkista sekä teknisten tilojen ja tukiasemien sijoittelusta, jolloin esimerkiksi 5G-tekniikoiden käyttöönotto on huomattavasti helpompaa. Lisäksi tällä mallilla verkostot voidaan toteuttaa kerralla normaalien tietöiden yhteydessä, jolloin katujen pintarakenteita rikkovat ja liikenteelle häiriöitä aiheuttavat työmaat vähenevät tulevaisuudessa.

Uudenlainen toteutusmalli on herättänyt kiinnostusta myös valtakunnallisesti.

Jätehuollon toteuttamismalli

Suurin osa Savilahden asuinalueille rakennettavista jätepisteistä on korttelikohtaisia syväkeräyspisteitä eli pisteitä, joissa on maanalaisia jätesäiliöitä. Keskitettyjen syväkeräyspisteiden avulla voidaan vähentää astioiden tyhjennyskertoja, jäteautoliikennettä ja hajuhaittoja. Lisäksi uusi toteutusmalli tukee kierrättämistä, koska keskitetyillä jätepisteillä voidaan kerätä monipuolisesti eri jätejakeita.

Kuopiossa asukkaiden jätehuollosta vastaa Jätekukko Oy. Savilahteen suunnitellussa toteutusmallissa Jätekukko Oy vastaisi lisäksi myös korttelikohtaisten syväkeräyspisteiden rakentamisesta sekä ylläpidosta. Tämä rakentaminen ja ylläpito rahoitetaan jätemaksujen yhteydessä taloyhtiöiltä perittävillä maksuilla. Kyseessä ei kuitenkaan ole lisämaksu, sillä normaalisti jätepisteiden rakennusinvestoinnit on sisällytetty asuntojen hintoihin ja ylläpidosta maksetaan kiinteistöhuollolle.  

Pysäköinti

Savilahdessa on pyritty määrittelemään suuntaviivoja yhteisen pysäköintihaasteen ratkaisemiseksi. Pysäköinnin ratkaisut vaativat toimijoiden välistä yhteistyötä ja useiden erilaisten pysäköintimuotojen käyttöönottoa. Liikkumistottumusten muuttamisen lisäksi avainasemaan nousee pysäköinnin yhteiskäyttöisyys.

Savilahteen varaudutaan rakentamaan 2–3 yleistä pysäköintilaitosta, joihin sijoitetaan laitosten läheisyydessä olevien kiinteistöjen parkkipaikkoja. Laitosten parkkiruutuja ei kuitenkaan nimetä, koska tavoitteena on paikkojen mahdollisimman suuri käyttöaste. Tämä edellyttää paikkojen yhteiskäyttöä: sama parkkiruutu on yöllä asukkaiden ja päivällä työssäkävijöiden sekä opiskelijoiden käytössä.

Työ- ja koulumatkaliikenteen osalta selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää lähialueiden suuria parkkipaikkoja liityntäpysäköintiin. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia ottaa Savilahdessa jo olevat pysäköintilaitokset laajempaan käyttöön esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin. Asiointia ja lyhytaikaista pysäköintiä varten tarvittavia parkkipaikkoja rakennetaan eri puolille Savilahtea mahdollisuuksien mukaan.

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt esityksen 12.8.2019.

 

Lisätietoja:

Hankejohtaja Antti Niskanen, p. 044 718 5120, antti.niskanen(at)kuopio.fi
Kehitysasiantuntija Retu Ylinen, p. 044 718 5140, retu.ylinen(at)kuopio.fi
Kehitysasiantuntija Veera Lintula, p. 044 718 5139, veera.lintula(at)kuopio.fi