Ajankohtaista

Neulalahden ja Savilahden raskasmetallipitoisuudet ovat olleet tiedossa ja johtaneet toimenpiteisiin

Tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa esille nousseen Neulalahden ja Savilahden raskasmetallipitoisuuksia koskevan keskustelun johdosta Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) haluavat selventää ja tarkentaa tietoja asiasta.

Raskasmetallipitoisuudet ovat olleet tiedossa

Savilahden vanhan ammuslataamon toiminta on ollut ympäristöviranomaisten tiedossa ja sen aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä alueen vesistön sedimenteissä että maaperässä on selvitetty useissa vaiheissa. Selvityksiä on tarkennettu etenkin 2010-luvulla Savilahden alueen uusien maankäyttösuunnitelmien edetessä. Alueen maankäyttöratkaisuja on kehitetty yhteistyössä Kuopion kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisten kesken.

Raskasmetallipitoisuudet sedimenteissä on havaittu Kuopion kaupungin teettämissä tutkimuksissa jo 1970-luvulla, joskin tuolloin näytteitä on otettu vain ranta-alueilta. Nyt esille nousseet korkeat pitoisuudet on Geologian tutkimuskeskuksen toimesta havaittu n. 10 vuotta sitten. Nämä pitoisuudet on havaittu järven syvänteissä n. 20 metrin syvyydestä. Lisäksi suurimmat pitoisuudet havaittiin sedimentissä suhteellisen syvällä, n. 20 cm pintakerroksesta. Vastaavan suuruisia tuloksia havaitsi nyttemmin Itä-Suomen yliopisto omissa näytteissään.

Savilahden alueen kaavoituksen ja puolustusvoimien raivaustöiden käynnistymisen yhteydessä muutama vuosi sitten Kuopion kaupunki, puolustusvoimat ja ELY-keskus teettivät ranta-alueiden sedimenttiselvityksen varmistaakseen alueen soveltuvuuden aiottuun käyttöön sekä ohjatakseen raivaustoimintaa.

Tulosten perusteella sekä Savilahden että Neulalahden ranta-alueen sedimenteissä ei ole haitta-aineita sellaisia pitoisuuksia, että niistä aiheutuisi riskiä ranta-alueiden tai vesistön käyttäjille. Uutisoidut suurimmat haitta-ainepitoisuudet sijaitsevat vain järvenlahtien syvänteissä ja melko syvällä sedimentissä, josta sen liikkeelle lähtö ei ole mahdollista kuin mekaanisen häiriön kautta. Vanhojen räjähteiden raivaus tapahtuu Neulalahden matalimmilla ranta-alueilla, noin 10 metrin syvyyteen. Puolustusvoimat ovat käyttäneet raivaustoiminnassaan työtapoja, joilla häiritään mahdollisimman vähän pohjasedimenttiä ja näin estetään haitta-aineiden leviämistä laajemmalle.

Vastaavasti Kuopion Energia Oy:n kaukojäähdystyslaitoksen vedenotto- ja purkuputken vesilain mukaisen  luvituksen yhteydessä on sedimentit tutkittu linjausten kohdalta, eikä näissäkään ole havaittu sellaisia haitta-aineiden pitoisuuksia, joista aiheutuisi riskiä. Lisäksi putken sijoittamisen yhteydessä kaivetut sedimentit on määrätty tutkittavaksi ja sijoitettavaksi käsittelypaikkaan, jolla on lupa ottaa sellaisia vastaan.

Valittavat toimenpiteet perustuvat riskeihin

Mediassa on verrattu haitta-ainepitoisuuksia maaperän pilaantuneisuuden kynnysarvoihin sekä ruoppaus- ja läjitysohjeessa esitettyihin arvoihin. Tämä vertailu on puutteellinen, eikä se kerro lainkaan mahdollisesta ympäristö- tai terveysriskistä. Riskiarvioinnin tulee perustua aina tapauskohtaisesti kuhunkin tilanteeseen ja siinä tulee tarkastella mahdollisuus altistua haitta-aineille, kuten tässäkin tapauksessa viranomaiset ovat arvioineet. Neulalahden syvänteissä olevat haitta-aineet eivät viranomaisten käsityksen mukaan muodosta terveysriskiä Savilahden alueen rakentamiselle ja tulevalle asutukselle. Haitta-aineista mahdollisesti aiheutuva riski kohdistuu ensisijaisesti alueen vesieliöihin ja sitäkään ei käytettävissä olevan tiedon perusteella voida pitää poikkeuksellisen suurena.

Tilannetta seurataan

Alueella tapahtuvissa vesistörakentamistoimissa, kuten rantatäytöissä ja mahdollisessa vedenpäällisessä rakentamisessa ja sen suunnittelussa tullaan jatkossakin ottamaan huomioon haitta-ainepitoiset sedimentit, kuten tähänkin saakka on tehty. Näille toimenpiteille tarvitaan vesilain mukainen lupa, jossa sedimentin haitta-aineiden edellyttämät toimet otetaan huomioon.

Haitta-aineet sijoittuvat kohtuullisen syvälle sedimenttiin, mutta viranomaiset (Kuopion kaupunki ja ELY-keskus) ovat nyt sopineet, että kaloissa mahdollisesti olevat haitta-ainepitoisuudet tutkitaan kuluvan kesän aikana.

Puolustusvoimien raivaustoiminnan aiheuttamaa vesistön samentumista ja veteen joutuvia haitta-aineita on alkuvaiheessa seurattu, mutta toiminnasta ei todettu haittoja, minkä vuoksi haitta-aineiden leviämistä ei ole ollut tarvetta seurata tarkemmin. Kun Neulalahden ja Savilahden rantarakentaminen käynnistyy laajemmassa mitassa, tullaan alueen sedimenttien tilaa ja kalojen haitta-aineita seuraamaan varmuuden vuoksi. Näin varmistetaan, ettei rakentamistoiminnasta aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki
Ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä
puh. 044 718 2142, erkki.parjala(at)kuopio.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus
Ympäristönsuojelun erityisasiantuntija Jorma Lappalainen
puh. 040 511 8266, jorma.lappalainen(at)ely-keskus.fi